Kerry ETB

Characteristic Spirit & Core Values

Picture6.png

Barr Feabhais san Oideachas - Cúram - Comhionannas - Pobal - Meas

Tá Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail ar cheann de thrí Scoil Náisiúnta Phobail i gCiarraí. Tá muid inár dtríú bliain acadúil faoi phátrúnacht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Chiarraí. Mar Scoil Náisiúnta Phobail, tá cúig chroíluachanna lárnach dár ngníomhaíochtaí laethúla. Tá éiteas an Scoil Náisiúnta Phobail i gcroílár na scoile. Is bunscoileanna stáit, comhoideachais, ilchreidmheacha iad Scoileanna Náisiúnta Phobail (SNP) atá tacaithe ag croíluachanna Barr Feabhais san Oideachas, Cúram, Comhionannas, Pobal agus Meas. Tugann siad comhdheiseanna do gach páiste in san phobail ina bhfreastalaíonn siad ar scoil.

Barr Feabhais san Oideachas: Cuirtear oideachas páistelárnaithe ar fáil do do pháiste i Scoil an Ghleanna SNP, a fhreastalaíonn ar a riachtanais intleachtúla, choirp, chultúrtha, mhorálta agus spioradálta. Beidh an múinteoireacht ar ardchaighdeán acu a thabharfaidh dúshlán dóibh ar a leibhéal agus a threoróidh a gcuid foghlama ar bhealach a oirfidh dá riachtanais aonair. Faigheann daltaí Scoil an Ghleanna SNP taithí ar an gcuraclam ar na bealaí is nuálaí, spreagúla chun a ngrá don fhoghlaim a spreagadh.

Cúram: Soláthraíonn Scoil an Ghleanna SNP timpeallacht fhisiciúil agus shóisialta shábháilte a threisíonn muintearais le pobal na scoile agus leis an tsochaí i gcoitinne. Déanann muid ár ndícheall a chur ar chumas gach dalta barr a gcumais a bhaint amach beag beann ar aon ghné dá bhféiniúlacht nó dá gcúlra. Foghlaimíonn daltaí Scoil an Ghleanna SNP i dtimpeallacht a chothaíonn a bhfolláine agus a bhforbairt phearsanta.

Comhionannas: I Scoileanna Náisiúnta Phobail, tugtar comhdheiseanna do gach dalta chun clárú de réir an Achta um Oideachas (Iontrálacha ar Scoil) 2018. Nuair a chláraítear iad, déanann ár scoil a ndícheall comhdheiseanna a sholáthar do gach dalta dul i dteagmháil leis an gcuraclam agus le saol na scoile. I ngach gné de shaol na scoile caitear go cothrom le gach ball dár bpobail scoile beag beann ar a gcine, inscne, reiligiún / creideamh, aois, stádas teaghlaigh, stádas sibhialta, ballraíocht i bpobal an Lucht Siúil, claonadh gnéasach, cumas nó stádas socheacnamaíoch.

Pobal: Bíonn taithí ag na páistí a fhreastalaíonn ar Scoil an Ghleanna SNP ar thimpeallacht scoile a spreagann rannpháirtíocht tuismitheoirí i ngach gné de shaol na scoile chomh maith le leas a bhaint as tacaíocht agus saineolas an phobail i gcoitinne. Bainfidh daltaí taitneamh freisin as na hacmhainní atá ar fáil sa phobal chun a dtaithí oideachais a fheabhsú.

Meas: Cuireann ár scoil oideachas lánchuimsitheach chun cinn a aithníonn iolrachas aitheantais, creidimh agus luachanna atá ag daltaí, tuismitheoirí agus baill foirne. Ullmhaíonn muid saoránaigh leathanaigeanta, íogair ó thaobh cultúir agus freagrach, le ceangailt láidir ar luachanna comhroinnte.

Tá dlúthbhaint ag na cúig chroíluachanna seo agus tá siad eisceachtúil i leith Scoileanna Náisiúnta Phobail. Cinntíonn muid i Scoil an Ghleanna SNP go bhfuil na croíluachanna seo a bhaineann le bheith mar Scoil Náisiúnta Phobail lárnach i reáchtáil na scoile gach aon lá.

Excellence in Education - Care – Equality – Community - Respect

Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail is one of three community national schools in Kerry. We are in our third academic year under the patronage of the Kerry Education and Training Board. As a Community National School, the five core values are central to our day to day activities. We live and breathe the ethos of a Community National School. Community National Schools (CNS) are state, co-educational, multi-denominational primary schools underpinned by the core values of Excellence in Education, Care, Equality, Community and Respect. They give equal opportunities to all children in the communities they serve.

Excellence in Education: Your child is provided with a child-centred education at Scoil an Ghleanna SNP, that caters for their intellectual, physical, cultural, moral and spiritual needs. They will have the highest calibre of teacher who will challenge them at their level and guide their learning in a manner appropriate to their individual needs. Children in Scoil an Ghleanna SNP experience the curriculum in the most innovative, stimulating ways to enhance their love of learning.

Care: Scoil an Ghleanna SNP provides a safe physical and social environment that reinforces a sense of belonging to the school community and wider society. We strive to enable every student to realise their full potential regardless of any aspect of their identity or background. Children in Scoil an Ghleanna SNP learn in an environment that nurtures their well-being and personal development.

Equality: In Community National Schools, all students are given equal opportunities for enrolment in line with the Education (Admissions to School) Act 2018. Once enrolled, our school strives to provide all students with equal opportunities to engage with the curriculum and school life. In all aspects of school life all members of our school communities are treated equitably regardless of their race, gender, religion/belief, age, family status, civil status, membership of the Traveller community, sexual orientation, ability or socio-economic status.

Community: Children attending Scoil an Ghleanna SNP experience a school environment that encourages parental involvement in all aspects of school life as well as benefit from the support and expertise of the wider community. Children will also enjoy the resources available in the community to enhance their educational experience.

Respect: Our school promotes a fully inclusive education that recognises the plurality of identities, beliefs and values held by students, parents and staff. We prepare open-minded, culturally sensitive and responsible citizens with a strong sense of shared values.

These five core values are closely inter-related and are collectively unique to the Community National Schools. We at Scoil an Ghleanna Scoil Náisiúnta Phobail ensure that the core values of being a Community National School, are central to the day-to-day running of our school.

Déan Teagmháil Linn
Contact Us
Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail,
Aghort,
An Gleann,
Baile an Sceilg,
Co. Chiarraí,
V23KV63.

066 9479330 / 0871133489


SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Scoil an Ghleanna, Scoil Náisiúnta Phobail